Právní služby

Zde najdete podrobný přehled služeb, které advokátní kancelář Leuchter&Leuchterová, s.r.o. poskytuje svým klientům.
Veškeré služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém, francouzském a ruském jazyce, případně dvojjazyčně, s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta a konkrétní situaci.


PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
 • zakládání obchodních společností a organizačních složek (sepsání zakladatelských dokumentů, vyřizování živnostenských i jiných oprávnění, zápisy do obchodního rejstříku)
 • běžná agenda obchodních společností
  • vedení schůzí a valných hromad, zastupování akcionářů a společníků, emise cenných papírů, včetně veřejně obchodovatelných
  • veškeré změny existujících společností (zakladatelských dokumentů, statutárních orgánů, sídla, předmětu činnosti atd.)
  • formality ve vztahu k orgánům státní správy, služby spojené s plněním informační povinnosti a zakládáním do sbírky listin
 • koncernové právo (vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zpráva o vztazích, ovládací smlouva atd.)
 • postavení vedoucích zaměstnanců a manažerů (jmenování, odvolávání, odpovědnost, pravomoc)
 • akcionářské dohody (právní vztahy mezi jednotlivými skupinami akcionářů)
 • ochrana práv minoritních akcionářů (povinné nabídky výkupu akcií)
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • nabývání a prodej společnosti a nabývání a prodej obchodních podílů/akcií (včetně právního auditu)
 • rušení obchodních společností s likvidací nebo bez likvidace
 • zastupování v řízení před správními orgány (živnostenský úřad, obchodní rejstřík, soudy, orgány dohledu nad cennými papíry)
FÚZE A AKVIZICE
 • přeměny obchodních společností (podle nové právní úpravy, platné od 1.července 2008):
  • fúze
  • rozdělení
  • převod jmění na společníka
  • změna právní formy
 • příprava smluv a souvisejících dokumentů, účast na jednání
 • posouzení veškerých související aspektů (hospodářská soutěž, souhlasy, licence a povolení, zaměstnanci a odbory, právní audit )
 • účast na valných hromadách, příprava podkladů, zastupování v řízení o zápisu příslušné změny do obchodního rejstříku
OBCHODNÍ SMLOUVY
 • poradenství, sepsání, projednání a pozdější změny smluv, uzavíraných v obchodním styku (koupě, prodej, pronájem bytových a nebytových prostor, všeobecné obchodní podmínky, zprostředkovatelské smlouvy atd. )
 • posuzování obchodních smluv
 • ukončení smluv a právní aspekty
 • řešení sporů, vyplývajících z uzavřených smluv
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
 • poradenství v oblasti
  • porušování pravidel hospodářské soutěže (prodej se ztrátou, určování cen, diskriminační praktiky, odmítnutí prodeje služeb nebo zboží )
  • porušení pravidel stanovených smlouvou ( konkurenční doložky apod.)
  • porušení pravidel stanovených zákonem: nekalá soutěž (srovnávací reklama, klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, doménová jména)
  • nedovolené omezování hospodářské soutěže (zakázané dohody mezi soutěžiteli, zneužití dominantního postavení) a blokové výjimky (předběžné posouzení smluv a tím ochrana klientů před vysokými pokutami)
 • spojování soutěžitelů
  • předběžné posouzení transakcí
  • příprava návrhů a námitek a účast v řízení před UOHS
 • veřejné zakázky
  • příprava zadávacího řízení
  • námitky proti rozhodnutí zadavatele
 • zastupování před soudy a správními orgány
DUE DILIGENCE
 • příprava, data room, právní analýza před i po uskutečnění transakce
 • vyjednávání a příprava předsmluvních (nabídka,oznámení o záměrech, dohody o důvěrnosti informací) i smluvních dokumentů (smlouvy, záruky pasiv, akcionářské dohody)
 • zpracování závěrečné zprávy s analýzou dopadů zjištění na zamýšlenou transakci
NEMOVITOSTI A STAVEBNÍ PRÁVO
 • nákup a prodej nemovitostí (pozemky, průmyslové budovy, obchodní budovy a bytové domy, existující nebo k výstavbě )
 • pronájem bytových a nebytových prostor i celých nemovitostí a správa nemovitostí (projednání a uzavírání smluv, prodloužení platnosti smluv, výpověď, spory)
 • stavební právo (smlouvy ve výstavbě, stavebník a stavební dozor, územní a stavební řízení)
PRACOVNÍ PRÁVO
 • právní služby v oblasti správy lidských zdrojů
  • uzavírání a změny pracovních a manažerských smluv
  • práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů (Rada zaměstnanců, pracovní úrazy, náhrada škody, hmotná odpovědnost)
  • odměňování (konkurenční doložky, odstupné, mzdové výměry, konto pracovní doby)
  • ukončení pracovního poměru a nároky z ukončených pracovních poměrů (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, hromadné propouštění)
  • pracovní doba
  • vnitřní předpisy a pracovní řády
  • dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli, mezinárodní pronájem pracovních sil a agenturní zaměstnávání
  • vztahy s odbory (kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání)
 • zaměstnávání cizinců
 • pracovněprávní spory a trestní řízení v oblasti pracovního práva
SOUDNÍ SPORY A ARBITRÁŽ
 • vyhodnocení rizik
 • zastupování před soudy v České republice i na Slovensku (žaloby a jiná podání, řádné i mimořádné opravné prostředky)
 • národní i mezinárodní rozhodčí řízení (podle pravidel ICC, UNCITRAL a pravidel národních rozhodčích soudů)
 • zastupování před Evropským soudem pro lidská práva
OCHRANA SPOTŘEBITELE
 • příprava a posuzování relevantních smluvních dokumentů (obchodní podmínky, záruční listy, typové kupní smlouvy, informační letáky, etikety a obaly)
 • právní pomoc a poradenství v oblasti:
  • způsobů prodeje (zásilkový prodej, výprodeje, likvidace zásob)
  • podpory prodeje (spotřebitelské soutěže, hry, loterie, prodej s prémií, slevy)
  • předpisů, týkajících se výrobků a služeb (odpovědnost za výrobek, etikety, technické normy, certifikace výrobků, padělky)
  • reklamy (klamavá reklama, srovnávací reklama)
 • registrace a zpracování osobních údajů spotřebitelů, registrace správců osobních údajů
 • nároky z reklamací, náhrady škody, poškozování spotřebitelů, zastupování v soudních sporech
 • spotřebitelská práva v EU (volný pohyb výrobků a služeb)
BANKOVNÍ PRÁVO, CENNÉ PAPÍRY
 • úvěrové smlouvy a zajištění závazků (ručení, bankovní záruky, zástava a zástavní smlouvy, hypotéky). V případě neplnění závazků ze strany dlužníka a/nebo jeho ručitele:
  • vymáhání pohledávek, podání žaloby, předběžná opatření (realizace zástavy apod.)
  • exekuční řízení
 • dokumentární platební styk (akreditiv, záruky, směnky)
INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ, RESTRUKTURALIZACE
 • zastupování v insolvenčním řízení
  • insolvenční návrh
  • přihlášky pohledávek
  • ochrana zájmů věřitelů v průběhu řízení, na schůzích věřitelů a ve věřitelském výboru
  • incidenční žaloby
 • restrukturalizace společností a jejich závazků
PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
 • ochranné známky, autorské právo, doménová jména, internet, elektronický obchod
 • poradenství, konzultace, vyjednávání, příprava smluv a jejich změn
 • zastupování před soudy a správními orgány ve správním, občanskoprávním i trestním řízení (zabavení zboží, zdržovací a odstraňovací žaloby, předběžná opatření)

LEUCHTER & LEUCHTEROVÁ s.r.o., advokátní kancelář
Mikulandská 122/4, 110 00 Praha 1, tel. +420 246 030 860, fax +420 246 030 865, http://www.leuchter.czCreated by B&M